azir

19 август 2019

Нема коментари

Digital School организира квиз за знаење еднаш годишно, во кое учествуваат сите ученици.

За нас е многу важно децата да можат да покажат завидни вештини и стекнато знаење што можат јасно да  ја претстават преку нивните проекти и дела.

Датум

28 декември 2019 година во 13:00 часот во просториите на Digital School.