Çka është

Shkolla Verore Online?

Shkolla verore online është planprogram i dedikuar për fëmijët e grupmoshave 8-16 vjeç me qëllim për të fituar aftësi praktike në teknologji.

Kursistët do të mësojnë për – 

  • Qytetësia Dixhitale dhe sistemet kompjuterike;
  • Siguria e internetit;
  • Inteligjenca artificiale dhe mësimi i makinerive;
  • Robotika;

Përparësia e shkolles verore online, është mundësia për ta ndjekur atë kudo në Maqedoni, mjafton vetëm të kenë laptop dhe qasje në internet.

Planprogrami përbëhet nga module të ndryshme ku shkolla zgjat nga katër javë. Secili modul ofron mësimin e aftësive praktike në një fushë të teknologjisë.

Nxënësit kan mundësinë të fitojë aftësi praktike të nevojshme për sukses në sektorin e teknologjisë.

 

Shkolla zgjat 4 javë, nga 29.06.2020 deri në 24.07.2020.

E gjithë familja – 10,000 denarë.
Një student – 8,000 denarë.
Studentë të rregullt të Shkollës Dixhitale Maqedoni – 15% – 6.800 denarë.

 

Moduli zgjat 4 javë